Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
 • Polityka prywatności cookies

  Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

  Zobacz dyrektywę prywatności

Uchwała Nr 007.20. 2011

Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 15 listopada 2011 roku

w sprawie :   zasad finansowania działalności Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

Na podstawie art. 58 ust 1 i  73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 ze zm.) oraz § 12 ust.2  Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji ? Zgromadzenie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji uchwala, co następuje:

§ 1

1. Do gospodarki finansowej Związku Międzygminnego Wodociągów

i Kanalizacji w Koninie stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce
finansowej gmin.

2. Działalność finansowa Związku prowadzona jest na podstawie planów finansowych uchwalanych na rok obrotowy .

§ 2

Dochody Związku stanowią:

1. Składki wnoszone przez Gminy członkowskie na dofinansowanie bieżącej działalności Związku, w tym:

a)    na sfinansowanie kosztów utrzymania biura Związku,

b)    na sfinansowanie kosztów posiedzeń Organów Związku.


2. Wpłaty z zysku jednoosobowej spółki Związku ? Zakładu Usług Wodnych

spółka z o.o w Koninie.

3. Wpłaty gmin na realizację powierzonych zadań inwestycyjnych.

4. Dochody z majątku Związku.

5. Udziały wnoszone przez poszczególnych członków.

6. Darowizny, spadki, zapisy, dotacje.

7. Inne wpływy.

§ 3

 1. Wysokość rocznej składki członkowskiej dla poszczególnych Gmin określa kwota wynikająca z pomnożenia liczby punktów pomiarowych (przyłączeniowych) urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę
  i zbiorowego odprowadzenia ścieków danej gminy oraz stawki wynoszącej
  1 zł  za punkt pomiarowy (przyłączeniowy).
 2. Ilość punktów przyłączeniowych w poszczególnych Gminach ustala się według stanu na dzień 31 października roku poprzedzającego rok za który przysługują składki.
 3. Należności z tytułu składek członkowskich za poszczególne lata płatne są jednorazowo w terminie do 31 marca danego roku obrotowego.

§ 4

Traci moc Uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Nr VIII/181/2008 z dnia 20 listopada 2008 roku z późn. zm.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Podstawy działalności finansowej Związku jako jednostki sfery finansów publicznych określają przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 ze zm.), przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U.  z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz uchwały Zgromadzenia Związku.

W związku z likwidacją Jednostki Realizującej Projekt ZMWiK w Koninie i powierzeniem do realizacji projektu ?Uporządkowania Gospodarki Wodno-Ściekowej na Terenie Gmin Członkowskich ZMWiK w  subregionie konińskim? Zakładowi Usług Wodnych spółka z o.o w Koninie  zachodzi konieczność dokonania aktualizacji uregulowań wewnętrznych  w zakresie zasad finansowania działalności Związku. Mając na uwadze powyższe i powołane akty prawne podjęcie uchwały jest zasadne.