Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

UCHWAŁA NR 007. 9.2011

z dnia 25 maja 2011 roku Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

w sprawie likwidacji Jednostki Realizującej Projekt Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h w zw. z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), § 12 ust. 2 Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie, art. 12 ust. 2 pkt 2

ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( t.j. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223 z późn.zm.) i art. 12 ust.1, 3 i 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) uchwala się następująco:

§ 1

1. Likwiduje się z dniem 30 czerwca 2011 roku Jednostkę Realizująca Projekt Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie (w skrócie: JRP lub Jednostka Realizująca Projekt).

2. Postawienie JRP w stan likwidacji nastąpi z dniem 1 czerwca 2011 roku.

§ 2

Powołuje się na Likwidatora Jednostki Realizującej Projekt Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie ? Andrzeja Drewniaka dotychczasowego Kierownika JRP - bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

§ 3

1.Mienie ruchome Jednostki Realizującej Projekt zostanie przekazane do dnia 30 czerwca 2011 roku, na podstawie inwentaryzacji i protokołu zdawczo-odbiorczego, Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

2.Zobowiązuje się Likwidatora do rozliczenia finansowego do dnia zakończenia likwidacji kosztów projektu  p.n. ?Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin członkowskich związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w Subregionie Konińskim?.

3. W pozostałym zakresie likwidacja JRP winna nastąpić  zgodnie z ustawą o rachunkowości i ustawą o finansach publicznych.

 

§ 4

Tracą moc następujące uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie:

1/ uchwała nr 164/VI/2007 z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Związku

2/ uchwała nr IV/197/2009 z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/166/2007 z dnia 17 grudnia 2007 roku Związku Międzygminnego Wodociągów i kanalizacji w Koninie w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Związku oraz zmiany Uchwały Nr 164/VI/2007 z dnia 17 grudnia 2007 roku Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w sprawie utworzenia jednostki budżetowej.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

do uchwały nr  007. 9.2011 z dnia 25 maja 2011 roku

 

Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie podjął uchwałę o przystąpieniu do realizacji zadnia pn ?Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej na Terenie Gmin członkowskich ZMWiK w Subregionie Konińskim? w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Na potrzebę realizacji w/w Przedsięwzięcia Związek Międzygminny Uchwałą nr VI/166/2007 z dnia 17.12.2007r. powołał Jednostkę Realizującą Projekt, której powierzył prowadzenie spraw związanych z realizacją Przedsięwzięcia, a w tym;  przygotowanie dokumentacji oraz samego Wniosku o dofinansowanie, przygotowanie i przeprowadzenie przetargów; koordynację prac konsultantów Pomocy Technicznej; zawieranie kontraktów na usługi i roboty budowlane; nadzór nad pracami Inżyniera Kontraktu; monitorowanie postępu robót budowlanych; zarządzanie finansami Projektu, monitoring Projektu; opracowanie i gromadzenie dokumentacji rzeczowej finansowej i prawnej projektu; bieżące i końcowe rozliczenie projektu; działania informacyjno-promocyjne; współpracę z NFOŚiGW oraz Ministerstwami Środowiska, Rozwoju Regionalnego i Finansów.

Przygotowane Przedsięwzięcie nie uzyskało dofinansowania z Funduszu Spójności, co spowodowało niemożliwość jego realizacji. W tej sytuacji dalsze funkcjonowanie Jednostki Realizującej Projekt  stało się bezprzedmiotowe. W zaistniałej sytuacji koniecznym jest podjęcie przez Zgromadzenie Związku uchwały w sprawie likwidacji JRP i powołania likwidatora.