Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

UCHWAŁA NR 007.7. 2011

Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

z dnia 25 maja 2011 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/193/2009 Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gmin uczestniczących w Związku Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji w Koninie, w zakresie czasokresu obowiązywania taryf

Na podstawie art. 24 ust.1 w zw. z art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t.j. z 2006 roku  Dz. U. Nr  123 ,poz.  858 z  późn. zm.) i art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 18 Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Zgromadzenie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie, po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie z dnia 6 maja 2011r. , uchwala się co następuje:

§ 1

W § 1 Uchwały nr IV/193/2009 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków zmienia się termin obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków i uchwala, że zatwierdzone wyżej wymienioną uchwałą taryfy obowiązywać będą w dotychczasowej wysokości  w okresie od dnia 1lipca  2011 roku do  dnia 31 grudnia  2011 roku.

§ 2

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu przez Zakład Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie w miejscowej prasie właściwej wg siedziby Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2011 roku.

 

UZASADNIENIE

Wnioskiem  z dnia 6 maja 2011 r. Zakład Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie wystąpiła do Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie  o przedłużenie obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie działania Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji  w Koninie, na okres od 1 lipca 2011 roku do 31 grudnia  2011 roku ( o sześć miesięcy ).

Obowiązujące w okresie od 1 stycznia 2010 r. do  31 grudnia 2010r.  taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków  zostały zatwierdzone uchwałą NR IV/193/2009 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 12 listopada 2009r.  w sprawie j. w.

Następnie na mocy uchwały Zgromadzenia ZMWiK w Koninie Nr V/208/.2010 z dnia 18 listopada 2010 roku przedłużono termin obowiązywania dotychczasowych taryf uchwalonych w/w uchwałą na okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku.

Przedłożony wniosek  Zakładu Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie   o przedłużenie obowiązywania taryf został oceniony na posiedzeniu Zarządu Związku w dniu 6  maja 2011 roku .

Dokonana analiza przedstawionych wyników finansowych ZUW sp. z o.o.  w Koninie , jako przedsiębiorstwa wodociągowo ? kanalizacyjnego, stanowiąca integralną część wniosku ? pozwala Zarządowi na pozytywne zaopiniowanie wniosku Zakładu Usług Wodnych sp. z o.o. w Koninie o przedłużenie obowiązujących taryf o sześć miesięcy i przedłożenie ich do zatwierdzenia Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Wodociągów  i Kanalizacji w Koninie.