Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

Wykonanie dochodów budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie za II kwartał 2010 roku.

Dochody (w zł)

Plan

Wykonanie

%
wykonania

Dochody bieżące

490.717,00

214.790,65

43,77

010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 2900
wpłaty gmin na finansowanie zadań bieżących Jednostki Realizującej Projekt

379.200,00

183.551,76

48,41

750 Administracja publiczna. rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 2900
składki członkowskie gmin

30.517,00

28.633,00

93,83

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadąjących osobowości prawnej , rozdział 76505 Wpływy z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

§ 0730
wpłaty z zysku jednoosobowej spółki Związku - Zakładu Usług Wodnych w Roninie

80.000.00

0.00

0,00

758 Różne rozliczenia rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

 

1.000,00

2.605,89

260,59

§ 0920
odsetki od środków na rachunkach bankowych

1.000,00

2.275,37

§ 0970
wpłaty z rozliczeń z lat ubiegłych

0,00

330,52

Dochody majątkowe

880.000,00

748.987,28

85,11

010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 6659
Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach realizacji projektu

880.000,00

624.248,38

70. 94

Dochody ogółem

1.370.717,00

963.777,93

70,31

Wykonanie wydatków budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie za II kwartał 2010 roku .

Wydatki ( w zł )

Plan

Wykonanie

% wykonania

Wydatki bieżące

544.050,00

227.520,76

41,82

010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

379.200,00

138.730,02

36,58

§ 3020

1.000,00

0,00

 

§ 3030

1.500,00

78,57

 

§ 4010

210.000,00

68.412,64

 

§ 4040

11.000,00

10.381,35

 

§ 4110

35.360,00

12.692,76

 

§ 4120

5.500,00

1.895,34

 

§ 4170

52.000,00

31.031,00

 

§ 4210

18.500,00

3.153,77

 

§ 4280

240,00

150,00

 

§ 4300

4.500,00

2.602,30

 

§ 4350

1.500,00

0,00

 

§ 4360

2.400,00

887,38

 

§ 4370

1.000,00

906,71

 

§ 4380

4.500,00

0,00

 

§ 4410

9.000,00

3.595,57

 

§ 4420

3.000,00

0,00

 

§ 4430

500,00

17,00

 

§ 4440

4.200,00

2.357,64

 

§ 4700

4.000,00

0,00

 

§ 4740

2.500,00

0,00

 

§ 4750

7.000,00

567,99

 

750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność

160.850,00

88.790,74

51,97

§ 3030

38.450,00

21.388,37

 

§ 4010

51.000,00

24.850,00

 

§ 4040

1.500,00

1.499,40

 

§ 4110

8.400,00

3.592,95

 

§ 4120

1.300,00

645,57

 

§ 4170

8.500,00

3.600,00

 

§ 4210

2.000,00

383,39

 

§ 4280

50,00

46,00

 

§ 4300

43.320,00

29.646,90

 

§ 4390

1.000,00

0,00

 

§ 4410

500,00

0,00

 

§ 4430

1.800,00

1.390,00

 

§ 4440

1.580,00

1.571,76

 

§ 4700

1.000,00

30,00

 

§ 4750

450,00

0,00

 

758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

4.000,00

0,00

0,00

§ 4810

4.000,00

0,00

 

 

 

 

 

Wydatki  majątkowe

1.434.200,00

1.021.795,43

71,24

010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1.434.200,00

1.021.795,43

71,24

§ 6059

1.434.200,00

1.021.795,43

 

Ogółem wydatki

1.978.250,00

1.249.316,19

63,15

Nadwyżka / deficyt budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2010 r - II kwartał 2010 roku .

Wyszczególnienie

Plan na 2010 rok
(po zmianach)

Wykonanie
za IV kw 2010r

Wskaźnik %

Dochody

1.370.717,00

963.777,93

70,31

Wydatki

1.978.250,00

1.249.316,19

63,15

Nadwyżka/Deficyt

- 607.533,00

- 285.538,26

Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie wg. działów klasyfikacji budżetowej za II kwartał 2010 roku

Dział

Dochody

Wydatki

Plan na 2010r
( po
zmianach)

Wykonanie za
IV kw 2010
roku

%
wykona
nia

Plan na 2010r
( po
zmianach)

Wykonanie za
IV kw 2010
roku

%
Wykon
ania

010

1.259.200,00

932.539,04

74,06

1.813.400,00

1.160.525,45

64,00

750

30.517,00

28.633,00

93,83

160.850,00

88.790,74

51,97

756

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

758

1.000,00

2.605,89

260,59

4.000,00

0,00

0,00

Razem

1.370.717,00

836.781,82

61,05

1.978.250,00

1.249.316,19

63,15