Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
 • Polityka prywatności cookies

  Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

  Zobacz dyrektywę prywatności

Uchwała Nr IV/198/2009 Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 23 listopada 2009 roku

W sprawie: uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2010 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) ; art. 165, art,165a, art. 184 ust. 1,2 i art. 184 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 188 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
( Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104. z późn. zm. ; oraz § 12 pkt 13 Statutu Związku , Zgromadzenie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie uchwala, co następuje:

§1

1.   Ustala się dochody Związku na 2010 rok w wysokości: 1.370.717,00 zł w tym:
- dochody bieżące                            - 490.717,00 zł
- dochody majątkowe                        - 880.000,00zł

Prognozowane dochody według źródeł oraz działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji Finanseowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.   Ustala się wydatki Związku na 2010 rok w wysokości: 1.406.517,00 zł w tym:
- wydatki bieżące                    - 526.517,00 zł
- wydatki majątkowe               - 880.000,00zł

Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, natomiast wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3

§2

W planie finansowym tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 4.000,00 zł

§3

1.   Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu
w kwocie 35.800.00 zł, który pokryty zostanie nadwyżką z lat ubiegłych.
2.   Ustala się przychody budżetu z nadwyżki Finanseowej z lat ubiegłych w § 957 w wysokości 35.800 zł.

§4

Upoważnia się Zarząd Związku do:
1.   Dokonywania zmian w planie finansowym polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
2.   Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Związku i termin zapłaty upływa w roku
następnym.
3.   Przekazania kierownikowi jednostki organizacyjnej Związku uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/198/2009
Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 23 listopada 2009r w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2010rok

Plan dochodów na 2010 r ZMWiK w Koninie

Dział

Rozdział

 

Wyszczególnienie

Projekt planu na 2010r

1

2

3

4

5

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

1 259 200,00

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1 259 200,00

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

379 200,00

 

 

6659

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

880 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

30 517,00

 

75095

 

Pozostała działalność

30 517,00

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

30 517,00

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

80 000,00

 

75605

 

Wpływy z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

80 000,00

 

 

0730

Wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego

80 000,00

758

 

 

Różne rozliczenia

1 000,00

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

1 000,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

1 000,00

Ogółem

1 370 717,00

 

 

 

w tym:

 

 

 

 

dochody bieżące

490 717,00

 

 

 

dochody majątkowe

880 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/198 /2009
Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 23 listopada 2009r w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2010rok

Plan wydatków na 2010 r ZMWiK w Koninie

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Projekt planu na 2010 r

1

2

3

4

5

010

Rolnictwo i łowiectwo

1 259 200,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1 259 200,00

 

 

3020

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

1 000,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

210 000,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

11 000,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

35 360,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

5 500,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

52 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 000,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

240,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 500,00

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci internet

1 500,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

2 400,00

 

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 000,00

 

 

4380

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

4 500,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

9 000,00

 

 

4420

Podróże służbowe zagraniczne

3 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

500,00

 

 

4440

Odpis na zakładowy fundusz socjalny

4 200,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

4 000,00

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

2 500,00

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

9 000,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek Finanseowych

880 000,00

750

Administracja publiczna

143 317,00

75095

Pozostała działalność

143 317,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

45 950,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

51 000,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 300,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8 400,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 300,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

23 967,00

 

 

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

1 000,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

2 000,00

 

 

4440

Odpis na zakładowy fundusz socjalny

2 400,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

1 000,00

758

Różne rozliczenia

4 000,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

4 000,00

 

 

4810

Rezerwy

4 000,00

Ogółem

1 406 517,00

 

 

 

w tym:

 

 

 

wydatki bieżące

526 517,00

 

 

 

wydatki majątkowe

880 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/198/2009 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2010 rok

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Zakres rzeczowy zadania

Łączne koszty finansowe

Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2009 roku

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca projekt

Rok Finanseowy 2010

z tego: źródła finansowania dochody z tytułu wpłat gmin na dofinansowanie
zadania inwestycyjnego

1

010

01010

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gmin Członkowskich ZMWiK w subregionie Konińskim

wykonanie dokumentacji na sieci kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków; promocja projektu; roboty budowlane na SUW i sieciach wodociągowych

5 300 000,00

4 420 000,00

880 000,00

880 000,00

Jednostka Realizująca Projekt

Projekt planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na rok 2010 opracowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia j0 czerwca 2005 roku ze zmianami. Plan dochodów i wydatków zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych przedstawiono w szczegółowości: źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów. Dla sprawnego wykonywania zadań została utworzona rezerwa ogólna zgodnie z art. 173 ustawy o finansach publicznych. Do projektu załączono informację o stanie mienia komunalnego Związku.
Analiza opisowa do projektu planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2010rok

Planuje się dochody ogółem na kwotę 1.370.717,00 zł w tym:

 1. dochody bieżące w kwocie 490.717,00 zł
 2. dochody majątkowe w kwocie 880.000 zł.

Na dochody bieżące składają się:
-w dziale 010 rozdział 01010

§ 2900 wpłaty gmin członkowskich na utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt w kwocie 379.200,00 zł Wysokość prognozowanych wpływów dla poszczególnych gmin wyliczono uwzględniając przewidywane wydatki na utrzymanie jednostki w 2010 roku oraz procentowy udział w kosztach realizacji projektu zgodnie z uchwałą Zgromadzenia_ Związku Nr III/l92/2009 z dnia 22 lipca 2009r w sprawie: określenia wysokości udziału Gmin w kosztach inwestycji realizowanych przez Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w ramach programu" Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gmin Członkowskich ZMWiK w subregionie Konińskim" oraz zasad ustalania i aktualizacji wskaźnika udziału kosztów poszczególnych Gmin uczestniczących w programie uporządkowania gospodarki wodno- ściekowej w kosztach ogólnych inwestycji.

Planowane wpłaty przedstawia poniższa tabela

Lp.

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

Kwota

1.

Gmina Stare Miasto

77 470,56

2.

Gmina Kramsk

67 725,12

3.

Gmina Rzgów

21 083,52

4.

Gmina Krzymów

15 471,36

5.

Miasto Golina

34 848,48

6.

Gmina Wilczyn

24 875,52

7.

Gmina Turek

40 991,52

8.

Gmina Kawęczyn

2 692,32

9.

Miasto Dobra

18 429,12

10.

Miasto Przedecz

9 669,60

11.

Gmina Grzegorzew

41 901,60

12.

Gmina Chodów

7 963,20

13.

Miasto Dąbie

12 096,48

14.

Gmina Olszówka

3 981,60

Łącznie

379 200,00

- W dziale 750 rozdział 75095
§ 2900 składki członkowskie Gmin
Wysokość planowanych na 2010 rok składek w kwocie 30.517,00 zł przeliczono przyjmując, ilość punktów pomiarowych ( przyłączeniowych) urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz stawki wynoszącej 1 zł za punkt pomiarowy (przyłączeniowy zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku Nr VIII/181/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. Planowane do wpłaty składki członkowskie na 2010 rok dla poszczególnych gmin przedstawia poniższa tabela.

Lp

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

Kwota

 

Gmina Stare Miasto

3 712,00

 

Gmina Kramsk

2 751,00

 

Gmina Rzgów

1 610,00

 

Gmina Krzymów

1 862,00

 

Miasto Golina

4 187,00

 

Gmina Wilczyn

2 850,00

 

Gmina Turek

2 614,00

 

Gmina Kawęczyn

1 724,00

 

Miasto Dobra

1 425,00

 

Miasto Przedecz

1 105,00

 

Gmina Grzegorzew

1 977,00

 

Gmina Chodów

1 062,00

 

Miasto Dąbie

1 884,00

 

Gmina Olszówka

1 411,00

 

Miasto Kłodawa

343,00

Łącznie

30 517,00

§ 0730 wpłaty z zysku jednoosobowej spółki Związku - Zakładu Usług Wodnych w Koninie w kwocie 80.000,00 zł
§ 0920 pozostałe odsetki w kwocie 1.000,00 zł - odsetki od rachunku bankowego Związku i Jednostki podległej tj. Jednostki Realizującej Projekt.
Dochody majątkowe zaplanowano w dziale 010 rozdział 01010 § 6659 na kwotę 880.000zł. Stanowić je będą wpłaty Gmin członkowskich uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego  "Uporządkowanie Gospodarki Wodno - Ściekowej na terenie Gmin Członkowskich w Subregionie Konińskim". Dochody powyższe niezbędne są do sfinansowania kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowych dla projektu oraz jego promocji. Szczegółowe wyliczenie przewidywanych wpłat w podziale na Gminy określone zostanie po aktualizacji studium wykonalności dla projektu.

Planuje się wydatki ogółem na kwotę 1.406.517,00 zł w tym:

 1. wydatki bieżące w kwocie                    526.517,00 zł
 2. wydatki majątkowe w kwocie                880.000,00 zł.

  Wydatki bieżące :
  - w dziale 010 rozdział 01010

  Obejmują środki w kwocie 379.200,00 zł na pokrycie wydatków bieżących utrzymania Jednostki Realizującej Projekt w tym:

  wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń( BHP )                                  1.000,00
  Wynagrodzenia osobowe:3,5 etatu                                                                210.000,00
  Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 11.000,00
  Składka bezp. społ.                                                                                      35.360,00
  Składka na fundusz Pracy                                                                             5.500,00
  Wynagrodzenia bezosobowe (radca, informatyk, sprzątaczka)                          52.000,00
  Materiały biurowe i wyposażenie                                                                    20.000,00
  Zakup usług zdrowotnych                                                                              240,00
  Zakup usług pozostałych                                                                               2.500,00
  Zakup usług dostępu do sieci internetowych                                                    1.500,00
  Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej                                                       2.400,00
  Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej                                                       1.000,00
  Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                           4.500,00
  Podróże służbowe krajowe                                                                             9.000,00
  Podróże służbowe zagraniczne                                                                       3.000,00
  Różne opłaty i składki                                                                                    500,00
  Odpisy na ZFŚS                                                                                            4.200,00
  Szkolenia pracowników                                                                                  4.000,00
  Zakup materiałów papierniczych do drukarek                                                    2.500,00
  Zakup akcesoriów komputerowych i programów                                                9.000,00

  - w dziale 750 rozdział 75095
  Przewidziana w planie kwota 143.317,00 zł przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów utrzymania Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w tym:

  Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety: członków Związku za uczestnictwo w zgromadzeniach, członków zarządu za posiedzenia zarządu, komisji rewizyjnej oraz
  koszty podróży członków zarządu)                   45 950,00
  Wynagrodzenia osobowe pracowników
  (2 etaty)                                                          51 000,00
  Dodatkowe wynagrodzenie roczne                     1 300,00
  Składki na ubezpieczenia społeczne                  8 400,00
  Składki na Fundusz Pracy                                1 300,00
  Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa
  informatyczna)                                                 3 000,00
  Zakup materiałów i wyposażenia                       500,00
  Zakup usług pozostałych (koszty obsługi
  bankowej, prawnej)                                           23 967,00
  Zakup usług obejmujących wykonanie
  ekspertyz, analiz i opinii                                   1 000,00
  Podróże służbowe krajowe                                500,00
  Różne opłaty i składki                                      2 000,00
  Odpis na zakładowy fundusz socjalny                2 400,00
  Szkolenia pracowników                                     1 000,00
  Zakup akcesoriów komputerowych w tym
  programów i licencji                                          1 000,00

  W ramach wydatków bieżących w dziale 758 rozdział 75818 § 4810 ujęta jest rezerwa ogólna w kwocie 4.000,00 zł
  Planowane wydatki majątkowe w dziale 010 rozdział 010 0 § 6659 w kwocie 880 000,00zł obejmują sfinansowanie pozostałych kosztów dokumentacji projektowej zgodnie z upoważnieniem do zaciągnięcia zobowiązań wynikającym z Uchwały Zgromadzenia związku Nr 11/168/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań ponad kwotę określoną w planie finansowym Związku, na sfinansowanie dokumentacji technicznej dla obiektów i sieci kanalizacji sanitarnej w ramach realizowanego przez Związek przedsięwzięcia pn. ?Uporządkowanie Gospodarki Wodno - Ściekowej na terenie Gmin Członkowskich w Subregionie Konińskim ? zmienionej Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr IV/196/2009 z dnia 12 listopada 2009r. Ponadto przewidziano Watki na pokrycie kosztów promocji projektu. Realizacja projektu przewidziana jest do dofinansowania z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko .Przewidywany termin przyjęcia wniosku o dofinansowanie to koniec III kwartału początek IV kwartału 2010 roku. Główne finansowanie realizacji zadań w ramach przedsięwzięcia przewidywane jest od 2011 roku po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

  Informacja o stanie mienia komunalnego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

  Lp

  Wyszczególnienie

  Wartość

  1.

  Udziały w jednoosobowej spółce Związku- Zakładzie Usług Wodnych Spółka
  z o.o w Koninie

  841 000,00

  2.

  Komputer Optimus

  5 045,02

  Na mienie komunalne Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie składają się:

  1. Udziały w kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Związku - Zakładu Usług Wodnych Spółka z o.o w Koninie. Wartość wkładu niepieniężnego ( aportu) wniesionego przez Związek do spółki w wartości udziałów na kwotę 841.000,00 zł.
  2. Komputer stacjonarny Optimus- wartość początkowa 5.045,02. Na dzień sporządzenia informacji całkowicie zamortyzowany.